Добре дошли в нашия магазин!
  Категории

  0

   Категории

   Защита на личните данни
   Уважаеми партньори,

    

   РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни за отмяна на Директива 95/46/ЕО, се прилага от 25 май 2018 г. 

   В изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни, с настоящето Дисплей България ООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

   Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва.

   Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
    

   Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем вашите нужди и интереси и да ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която вие ни предоставите, може така също да събираме информация по време на вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти.

   Данните която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помагат да направим вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме вашата информация, за да ви:

   • помогнем при попълване на поръчка;
   • информираме отностно продукти или услуги;
   • да предоставим услуги и поддръжка;
   • известим за нови услуги или други ползи;
   • предоставим персонализирани промоционални оферти;
   • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

   Моля, да имате предвид, че при попълване на информацията за поръчка през настоящия електронен магазин, 

   Вие сте ни предоставили  определени категории лични данни. Информацията по-долу се отнася до Вас, доколкото сте ни предоставили лични данни на някои или всички от посочените в т.1 категории физически лица („Субекти на данни“).

   Молим да предадете информацията по това писмо на съответните Субекти на данни.

   1. Субекти на данни. Категории лични данни и цели за тяхното обработване. Правни основания за обработването.
    1. Ваши лични данни, ако сте едноличен търговец
     Личните данни са събрани с цел сключването и изпълнението на Договора, както и за спазване на приложимото счетоводно и данъчно законодателство. Тези данни обикновено включват имена, фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление на дейността, данни за ДДС регистрация, други данни за контакт (телефон, имейл адрес и т.н.), информация за банкови сметки, както и информация във връзка с правоотношението, установено с Договора/Фактурата.
     Правни основания: обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договора, както и за спазване на счетоводни, данъчни и други законови задължения на Дисплей България ООД.
    2. Лични данни на физическо лице – ваш представител.
     Личните данни са събрани с цел установяване на представителната му власт при сключване и изпълнение на Договора. Тези лични данни обикновено включват имената на лицето и данни относно неговата представителна власт.
     Правни основания: спазване на българското законодателство за установяване и упражняване на представителна власт, както и с оглед легитимния интерес на Дисплей България ООД за установяване на валидната представителна власт на физическото лице по отношение на страната по Договора.
    3. Други Субекти на данни, за които Вие отговаряте
     Такива други Субекти на данни могат да бъдат лица за контакт, МОЛ, други физически лица, на които сте възложили функции във връзка с Договора и др.
     Личните данни се обработват с оглед на изпълнението на задълженията и упражняването на правата на Дисплей България ООД по Договора. Тези данни обикновено включват имената на лицето и неговите данни за контакт (адрес, телефон, имейл адрес), както и информация за позицията във фирмената ви структура.
     Правни основания: за изпълнение на Договора и с оглед на трудовото законодателство или друго договорно отношение между вас и Субекта на данни.
    4. Личните данни, събрани за целите по т.1.1., 1.2., 1.3., ще се обработват с цел осигуряване на защитата и дейността на Дисплей България ООД. За тази цел, Договорът и другите документи, свързани с договорното правоотношение, ще се архивират с оглед предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни ще се обработват при предприемане на допълнителни технически и оперативни мерки за тяхната защита (ограничен достъп до документите, въвеждане на вътрешни правила относно архивиране на документи, съдържащи лични данни и др.)
   1. Срок на обработване
    Личните данни, съхранявани за целите по т.1.1, 1.2. и 1.3., ще се обработват активно за срок до прекратяване на договорното правоотношение.
    Документите, съдържащи лични данни ще бъдат архивирани за срок от 10 години. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време.

    

   1. Получатели и категории получатели на лични данни
    При обработване на лични данни и в съответствие с настоящето писмо, Дисплей България ООД ще предоставя лични данни в електронен и хартиен формат на едно или повече лица в неговата структура, свързани с изпълнение на Договора и в съответствие с фирмените процедури за защита на лични данни.
    Лични данни се предоставят на други организации, които са в договорни отношения с Дисплей България ООД за оказване на услуги свързани с дейността – например счетоводни и правни услуги.
    Лични данни не се предоставят на трети страни, нито се споделят извън ЕС или Европейското икономическо пространство.
     

   При извънредни обстоятелства е възможно Дисплей България ООД да предостави лични данни на:

   1. Лице, което придобие неговата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;
   2. Компетентни публични органи в производства пред тях
   3. На друго лице, изисквано по закон
   1. Права на Субектите на данни
    1. Субектите на данни имат следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:
     1. Достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни;
     2. Ограничаване на обработването на личните им данни
     3. Жалба до Комисията за защита на личните данни
    2. Субектите на данни, чиито данни се обработват за целите по т. 1.1., 1.2., и 1.3., имат право по всяко време да направят възражение по това обработване.
     В случай че упражнят това си право, Дисплей България ООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

   Субектите на данни могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни, като се свържат със своето лице за контакт в Дисплей България ООД или на имейл: info@display-bulgaria.com .
    

   Нови продукти

   Най-продавани